Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

38 sesja RM - 2017-09-28

05-10-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji RM.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok,
  b) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym,
  c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu,
  d) przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
  e) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
  f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
  g) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
  h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  i) uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie,
  j) nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie,
  k) zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba,
  l) powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w wyborach uzupełniających na kadencję 2016- 2019,
  m) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec Zdrój, Lubaczów, Miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba"
  n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
7. Informacja Burmistrza Miasta Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2016 rok.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych RM za 2016 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad

 

Lista aktualności