Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

40 sesja RM - 2017.10.30

20-11-2017
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji RM.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok,
  b) wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach, 
  c) wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach,
  d) wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach,
  e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (ogródki),
  f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (garaże),
  g) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości,
  h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
  i) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok,
  j) warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba,
  k) nadania nazw ulic na terenie Sołectwa Chmielów,
  l) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad

 

Lista aktualności