Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

42 sesja RM - 30.11.2017

17-01-2018
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016 - 2023,
  b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
  d) stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową,
  e) ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród
  f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Alfredówce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Św. Królowej Jadwigi w Alfredówce,
  g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Chmielowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Fabiana Dury w Chmielowie, 
  h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Cyganach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Cyganach,
  i) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jadachach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadachach, 
  j) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rozalinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rozalinie, 
  k) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hrabiego Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli, 
  l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Dębie, 
  m) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Bronisława Zybury w Nowej Dębie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Bronisława Zybury w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, 
  n) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Nowa Dęba do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
  o) zatwierdzenia diagnozy dotyczącej potrzeb edukacyjnych szkół, Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - poprawa jakości kształcenia ogólnego,
  p) uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, 
  r) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba, 
  s) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba,
  t) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
  u) realizacji zadania wspólnego,
  w) nadania nazwy rondu na terenie miasta Nowa Dęba,
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności