Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

43 sesja RM - 28.12.2017

17-01-2018
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok,
  b) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  c) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  e) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba,
  f) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
  g) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,
  h) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
  i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności