Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

44 sesja RM - 2018.01.31

14-02-2018

44 sesja Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2018 roku

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i wnioski mieszkańców.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  b) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2018,
  c) zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego,
  d) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
  e) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie,
  f) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (ul. J. Pawła II),
  g) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Rozalin),
  h) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Chmielów),
  i) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa i przebudowa istniejącego budynku Strażnicy OSP w Jadachach",
  j) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka w Cyganach na dz. nr ewid. 1257/3",
  k) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami pomocniczymi i salami lekcyjnymi na działce nr ewid.2396, przy Szkole Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie,
  l) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (ul. Niżańska),
  m) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (T. Wola),
  n) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia (Oś. P. Dębskie),
  o) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli ich pobrania i wykorzystywania,
  p) wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
  r) określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych.
5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  d) zniesienia formy ochrony przyrody,
  e) uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z działalności w 2017 roku.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obr

 

Lista aktualności