Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

45 sesja RM - 2018.02.28

08-03-2018
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok,
  b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba oraz zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
  d) wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
  e) przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
  f) wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Chmielów - gmina Nowa Dęba.
  g) wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba
7. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej.
8. Przyjęcie planów pracy komisji stałych RM na 2018 r.wraz ze sprawozdaniami tych komisji z działalności w 2017 roku.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności