Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

47 sesja RM - 2018-03-28

04-04-2018
1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji RM
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej
5. Zapytania i wnioski mieszkańców
6. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok, w tym potrzeby na rok bieżący. Raport z zakresu wspierania rodziny i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2018 rok
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
  d) podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  e) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Nowa Dęba przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
  f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
  g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
  i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
  j) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2018 roku
8. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Wolne wnioski i informacje

 

Lista aktualności