Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

48 sesja RM - 2018-04-26

08-05-2018
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2017 roku.
7. Informacja Miejsko - Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2017 roku.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok,
  b) podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Chmielów),
  e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (oś. Poręby Dębskie),
  f) wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika na 100-lecie Niepodległości Polski,
  g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
  h) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majatkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności