Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

50 sesja RM - 2018-06-27

11-07-2018
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba za 2017 rok:
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba,
  b) sprawozdanie finansowe,
  c) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba,
  d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  e) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium z uzasadnieniem,
  f) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej,
  g) dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2017.
5. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok,
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku kredytu długoterminowego,
  c) udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu,
  d) wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji Programu "Mieszkanie plus",
  e) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Nowej Dębie,
  f) zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
  g) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z powierzchnią poliuretanową w miejscowści Tarnowska Wola"
  h) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016 - 2023,
  i) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,
  j) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
  k) ustanowienia pomników przyrody,
  l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  m) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  n) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy,
  o) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy,
  p) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności