Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

51 sesja RM - 2018-07-11

16-07-2018
1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z L sesji RM
4. Zapytania i wnioski mieszkańców
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
  b) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (chodnik Alfredówka)
  c) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (deptak Chmielów)
  d) udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (chodnik Rozalin)
  e) wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba
  f) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016 - 2023
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych
  h) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Nowej Dębie
6. Wolne wnioski i informacje
7. Zamknięcie obrad

 

Lista aktualności