Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

52 sesja RM - 30.09.2018

18-09-2018
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami Rady Miejskiej.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba,
  b) przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie,
  c) zmian w budżecie i zmiany w uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2018,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
  e) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami pomocniczymi i salami lekcyjnymi na działce nr ewid. 2396, przy Szkole Podstawowej im. Fabiana Dury w Chmielowie",
  f) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego z powierzchnią poliuretanową w miejscowości Tarnowska Wola",
  g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (Chmielów),
  h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu,
  i) podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  j) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Nowa Dęba,
  k) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  m) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  n) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
  o) w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnią poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba"
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 r.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności