Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VII kadecji

53 sesja RM - 12.09.2018

25-09-2018
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII sesji RM.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia,
  c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
  d) przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020,
  e) wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc",
  f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  g) nadania nazwy rondu na terenie miasta Nowa Dęba.
  h) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
  i) w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Nowej Dębie
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności