Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

25 sesja RM - 29.10.2012

28-11-2012

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1) zmian w uchwale budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2012 rok, 
  2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba, 
  3) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, 
  4) uchwalenia regulaminu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych stanowiących własność Gminy Nowa Dęba, 
  5) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, 
  6) stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową, 
  7) zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych RM za 2011 rok. 
8. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2011 rok. 
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów. 
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
11. Wolne wnioski i informacje. 
12. Zamknięcie obrad. 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2012-11-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Zygmunt Żołądź