Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

37 sesja RM - 27.11.2013

03-12-2013

1. Otwarcie sesji.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.

4.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.

5.  Zapytania i wnioski mieszkańców. 

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

1) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,

 

2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2013 rok,

 

3) zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

 

4) zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego,

 

5) uchwalenia wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,

 

6) zatwierdzenia taryfy określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba,

 

7) dopłat do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba,

 

8) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,

 

9) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,

 

10) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-12-03
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-12-04
Osoba modyfikująca: Administrator