Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

38 sesja RM - 30.12.2013

14-01-2014
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.  
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
  2) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zawarcia umowy wsparcia,
  3) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba,
  4) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba,
  5) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
  6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  7) określenia warunków odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania.
  8) udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-01-14
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-01-14
Osoba modyfikująca: Administrator