Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

40 sesja RM - 26.02.2014

28-02-2014

 

1.   Otwarcie sesji.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
4.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5.   Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2013 roku.
6.   Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2013 roku.
7.   Zapytania i wnioski mieszkańców.  
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II”,
  2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (przy ul. Krasickiego),
  3) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie sołectwa Jadachy,
  4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej na terenie sołectwa Chmielów,
  5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Nowej Dębie),
  6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Chmielowie),
  7) nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie,
  8) zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Cyganach,
  9) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”,
  10) przystąpienia do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
  11) zgłoszenia sołectwa Tarnowska Wola do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016,
  12) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej.
10. Przyjęcie sprawozdań za 2013 rok oraz rocznych planów pracy komisji stałych RM.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wolne wnioski i informacje.

13.  Zamknięcie obrad

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-02-28
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-03-04
Osoba modyfikująca: Administrator