Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

41 sesja RM - 26.03.2014

01-04-2014

     

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.  
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok,
  2) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba,
  3) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2014 roku,
  4) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014  roku,
  5) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentów planistycznych na teren obszaru górniczego "Tarnobrzeg II".
7. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2013 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-04-01
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-04-02
Osoba modyfikująca: Administrator