Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

42 sesja RM - 30.04.2014

08-05-2014
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Informacja Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie:
  1) Działalności Ośrodka za 2013 rok,
  2) Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie za 2013 rok,
  3) Oceny zasobów pomocy społecznej.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020,
  2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok,
  3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –     Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2013 rok,
  4) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
  5) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
  6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  7) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości,
  8) powierzenia burmistrzowi uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  9) zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Tarnowska Wola,
  10) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”.
8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-05-08
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-05-08
Osoba modyfikująca: Administrator