Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

44 sesja RM - 2014.05.28

02-06-2014
1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym Chmielów, gmina Nowa Dęba,
  2) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok,
  3) zmian w Uchwale Nr XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji  przez właścicieli nieruchomości,
  4) utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Nowej Dębie,
  5) nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Nowej Dębie,
  6) ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
  7) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,
  8) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014,
  9) rozpatrzenia skargi na czynności Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
  10) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  11) zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.    

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-06-02
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-06-02
Osoba modyfikująca: Administrator