Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

45 sesja RM - 2014-06-25

27-06-2014
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2013 rok;
  1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba,
  2) sprawozdanie finansowe,
  3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  4) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba,
  5) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
  6) dyskusja.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,
  2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2013.
5. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  3) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok oraz zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowa Dęba na 2014rok
  4) w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu
  5) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
  6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
  7) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
  8) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
  9) w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na modernizację kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-06-27
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-06-30
Osoba modyfikująca: Administrator