Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

46 sesja RM - 2014-08-20

25-08-2014

1. Otwarcie sesji

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Miejskiej

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.

5. Zapytania i wnioski mieszkańców.

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

1) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok,

 

2) zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (winda),

 

3) zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (kotłownia),

 

4) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów,

 

5) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na budowę mostu przez rzekę Dęba w ciągu projektowanej drogi gminnej w miejscowości Nowa Dęba,

 

6) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielów,

 

7) wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym,

 

8) upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie do prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w sprawach odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny i stwierdzania utraty uprawnień do korzystania z programu,

 

9) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne,

 

10)  zmian w uchwale w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie,

 

11)  rozwiązania Zespołu Szkół w Cyganach,

 

12)  likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Cyganach,

 

13)  zmian w uchwale w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba,

 

14)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,

 

15)  wyrażenia zgody na sprzedaż i obciążenie nieruchomości,

 

16)  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

 

17)  wygaśnięcia mandatu radnego,

 

18)  wyboru II wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.


10. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2014-08-25
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-08-28
Osoba modyfikująca: Administrator