Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

27 sesja RM - 28.12.2012

25-01-2013

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej. 
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
5. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  a) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok, 
  b) realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
  c) zaciągnięcia zobowiązania w latach 2013 - 2015 na realizację projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
  d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych, 
  e) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
  f) uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, 
  g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 
  h) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012, 
  i) zmian w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. 
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zamknięcie obrad. 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-02-19
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Zygmunt Żołądź