Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

28 sesja RM - 30.01.2013

19-02-2013

 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  1) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013, 
  2) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
  3) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu medycznego, 
  4) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, 
  5) zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego,
  6) zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 
  7) zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin Gmina Nowa Dęba", 
  8) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  9) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2013, 
  a. odczytanie projektu uchwały budżetowej, 
  b. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej, 
  c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, 
  d. dyskusja nad projektem budżetu, 
  e. głosowanie. 
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej. 
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami. 
6. Zapytania i wnioski mieszkańców. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
  10) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, 
  11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy mienia gminnego na terenie sołectwa Jadachy, 
  12) podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2012 rok. 
9. Interpelacje i zapytania radnych. 
10. Wolne wnioski i informacje. 
11. Zamknięcie obrad. 

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-02-19
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-03-04
Osoba modyfikująca: Administrator