Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

29 sesja RM - 27.02.2013

07-03-2013

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2012 roku.
4. Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2012 roku.
5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     1) poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
     2) ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy,
     3) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki,
    4) wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu),
     5) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
     6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony,
     7) uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Nowa Dęba materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z drzewa ustanowionego za pomnik przyrody rosnącego na terenie Budy Stalowskiej.
9. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej.
10. Przyjęcie sprawozdań  za 2012 rok oraz rocznych planów pracy komisji stałych RM.
11. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-03-07
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-03-07
Osoba modyfikująca: Administrator