Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

31 sesja RM - 17.04.2013

26-04-2013

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
4. Zapytania i wnioski mieszkańców.  
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian  budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
  2) udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu,
  3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2012 rok,
  4) uchwalenia Miejsko - Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowa Dęba na lata 2013 - 2015,
  5) zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba,
  6) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych na terenie Sołectwa Jadachy,
  8) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
  9) zmiany składu osobowego komisji statutowo-organizacyjnej, spraw społecznych i etyki Rady Miejskiej w Nowej Dębie.
  10) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  11) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki położonej na terenie Nowej Dęby - osiedle Dęba,
6. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej na 2012 rok w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-04-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-06-05
Osoba modyfikująca: Administrator