Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

32 sesja RM - 22.05.2013

23-05-2013

 

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.  
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zmian  budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
  2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba,
  3) zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin Gmina Nowa Dęba",
  4) przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Dęba określonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
  5) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowa Dęba udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  6) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską w Nowej Dębie Uchwały Nr XXX/269/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2013 r.
  7) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”,
  8) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”,
  9) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-05-23
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-06-05
Osoba modyfikująca: Administrator