Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Sesje RM VI kadencji

33 sesja RM - 26.06.2013

27-06-2013

 

1.   Otwarcie sesji.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2012 rok;
  1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba,
  2) sprawozdanie finansowe,
  3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu,
  4) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba,
  5) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
  6) dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,
  2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2012.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
6.  Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7.  Zapytania i wnioski mieszkańców.  
8.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  3) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
  4) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok,
  5) udzielenia w 2013 roku pomocy rzeczowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu na realizację zadania pn. „ Budowa deptaku pieszego w miejscowości Alfredówka”,
  6) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rozalin na lata 2008-2015,
  7) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
  8) zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
  9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  10) uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Dęba na lata 2013 – 2032”,
  11) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnym i ustalenia ich przebiegu,
  12)  nadania nazw drogom publicznym na terenie miejscowości Chmielów.
  13) upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na opracowanie dokumentów planistycznych - miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba oraz zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

 

Lista aktualności
Data publikacji: 2013-06-27
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-06-28
Osoba modyfikująca: Administrator