Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Jesteś osobą bezrobotną? Daj sobie pracę! Weź udział w projekcie "Praca na własny rachunek szansą na lepsze jutro!"

29-04-2013

PROCEDURA REKRUTACJI:

 

1. złożenie karty zgłoszeniowej przez kandydata do udziału w projekcie, wraz z załącznikami w terminie naboru

II TERMIN: 29.04.2013-29.05.2013 r. (przerwa: 02.05.2013 r.) (60 osób)

 

2. ocena przez komisję rekrutacyjną złożonych kart zgłoszeniowych pod względem formalnym i merytorycznym

 

3. rozmowy kwalifikacyjne oraz przeprowadzenie testów kompetencji przedsiębiorczych - kandydaci z najwyższą liczbą punktów oceny formalnej i merytorycznej

 

4. ogłoszenie listy podstawowej i listy rezerwowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

5. podpisanie deklaracji udziału w projekcie i rozpoczęcie udziału w projekcie

    Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca zarówno kryteria grupy docelowej jak i kryteria dostępu.

Kryteria gr. docelowej:
Kobiety i mężczyźni w wieku produkcyjnym, zarejestrowani jako bezrobotni w podkarpackich Powiatowych Urzędach Pracy, minimum 6 miesięcy od ostatniej rejestracji do przystąpienia do projektu

Kryteria dostępu udziału w projekcie:
a) Osoba zamieszkująca w woj. podkarpackim (według Kodeksu Cywilnego), co jest potwierdzone stałym lub tymczasowym meldunkiem w województwie podkarpackim.
b) Osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.
c) Osoba, która, nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2008 roku.
d) Osoba nie posiadająca wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub nie prowadząca działalności na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej w okresie ostatnich 12 m-cy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych i przystąpieniem do udziału w projekcie, nie będąca członkiem spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego w tym okresie (z wyłączeniem osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, którzy nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa), nie posiadająca obecnie i w tym okresie udziałów bądź akcji w spółkach osobowych lub spółkach kapitałowych prawa handlowego, z wyłączeniem spółek kapitałowych, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych.
e) Osoba nie planująca prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych z ubiegania się o wsparcie w PO KL i przejętej (będącej kontynuacją działalności) po członku najbliższej rodziny (rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie).

  Kryteria preferencyjne (dodatkowe max. 20 pkt dla osób z grupy docelowej spełniających kryteria dostępu) :
- Osoba zarejestrowana jako bezrobotna minimum 12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji (5 pkt., weryfikacja na podst. zaświadczenia z PUPu).
- Osoba zamieszkująca w jednym z powiatów o stopie bezrobocia powyżej 20%: brzozowski, bieszczadzki, leski, niżański, ropczycko - sędziszowski, strzyżowski(5 pkt., weryfikacja na podst adresu z dowodu tożsamości lub zaświadczenia o zameldowaniu tymczasowym lub stałym)
- Osoba zamierzająca prowadzić działalność w jednym z powiatów o najniższym nasyceniu przedsiębiorczości: bieszczadzkim, brzozowskim lub strzyżowskim (5 pkt., weryfikacja na podstawie powiatu właściwego dla deklarowanego adresu siedziby firmy w Karcie zgłoszeniowej do udziału w projekcie; w sytuacji deklaracji kilku adresów prowadzenia działalności gospodarczej (głównego i dodatkowych) pod uwagę będzie brany powiat właściwy dla adresu siedziby głównej)
- Osoba zamierzająca prowadzić działalność w sektorach dochodowych: produkcja, usługi (5 pkt., weryfikacja na podstawie charakterystyki rodzaju działalności gospodarczej deklarowanej w karcie zgłoszeniowej do udziału w projekcie; w sytuacji wystąpienia działalności o charakterze usługowo – handlowym lub produkcyjno – handlowym pod uwagę będzie brany przeważający rodzaj działalności wynikający z Karty zgłoszeniowej).
Kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z powyższych kryteriów preferencyjnych również mogą brać udział w projekcie!

 

   Więcej informacji na stronie:

http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/praca_na_wlasny_rachunek_/rekrutacja__informacje/http://www.procarpathia.pl/pl/projekty/krajowe_realizowane/praca_na_wlasny_rachunek_/rekrutacja__informacje/

 

 

RL/MS
 

Lista aktualności

Komentarze

*
*
*