Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Budzie Stalowskiej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli

 

 

Nazwa operacji:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce

 

Cel operacji:

Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach miejscowości Alfredówka wraz z Budą Stalowską oraz Tarnowskiej Woli poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej

 

Planowane efekty:

- liczba planowanych przyłączy wodociągowych  - 5 szt.                                                                            

- liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych  - 20 szt.

- zakres zbiorowego systemy zaopatrzenia w wodę – 0,583 km

- zakres systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 4,631 km

 

Operacja jest realizowana w ramach działania:

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 "