Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rozwój odnawialnych źródeł energii - projekt parasolowy

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin - projekt parasolowy

 

 

Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba

 

Projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Wartość ogółem: 15 800 871,25 zł,

Wydatki kwalifikowane: 14 285 425,00 zł

Dofinansowanie: 9 999 797,50 zł

Wkład UE: 9 999 797,50 zł (70%)

Budżet Państwa: 0,00 zł (0%)

Wkład własny: 5 801 073,75 zł

Wydatki niekwalifikowane: 1 515 443,25 zł

 

w tym na terenie Gminy Nowa Dęba realizowany będzie projekt w wysokości:

Wartość ogółem: 2 733 316,95 zł,

Wydatki kwalifikowane: 2 450 965,00 zł

Dofinansowanie: 1 715 675,50 zł

Wkład UE: 1 715 675,50 zł (70%)

Budżet Państwa: 0,00 zł (0%)

Wkład własny: 1 017 641,45 zł

Wydatki niekwalifikowane: 282 351,95 zł

 

Celem projektu jest uzyskanie 4352,4 kW dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Aby spełnić ten cel planuje się zakup instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła z zasobnikami ciepłej wody oraz kotłów na biomasę. Zamontowane instalacje OZE pozwolą na obniżenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii. Zmniejszy się emisja szkodliwych substancji, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości powietrza w regionie. Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia założeń Strategii Europa 2020. W dokumencie określono cele stawiane wobec UE, do których należy m.in. cel „20/20/20” w zakresie klimatu i energii. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się do osiągnięcia tego celu, ponieważ nastąpi zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminach objętych projektem: Lubaczowie, Horyńcu – Zdrój, Baranowie Sandomierskim, Gorzycach oraz miast Lubaczów, Narol i Nowa Dęba.

 

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gminach objętych projektem: Lubaczowie, Horyńcu – Zdrój, Baranowie Sandomierskim, Gorzycach oraz miast Lubaczów, Narol i Nowa Dęba. Zostanie zamontowanych 936 instalacji fotowoltaicznych, 45 kotłów na biomasę oraz 135 powietrznych pompy ciepła.

 

Beneficjentami bezpośrednimi i pośrednimi projektu będą: 

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą osoby zamieszkujące gospodarstwa domowe, które będą posiadać zainstalowane w ramach projektu instalacje OZE. Pośrednimi beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy gmin: Lubaczów, Horyniec – Zdrój, Baranów Sandomierski, Gorzyce oraz miast Lubaczów, Narol i Nowa Dęba i gmin ościennych.

 

Korzyści wynikające z realizacji projektu:

Realizacja niniejszego projektu przyniesie liczne długotrwałe korzyści społeczno-gospodarcze dla mieszkańców gmin Lubaczów, Horyniec – Zdrój, Baranów Sandomierski, Gorzyce oraz miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba.

Pierwszą korzyścią realizacji jest zwiększenie zdolności produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Zmniejszy się zużycie energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu zmniejszą się koszty ponoszone przez mieszkańców na zakup energii.

Po drugie, zmniejszenie zużycia energii nieodnawialnej przyczyni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do powietrza. W projekcie mierzone jest to mierzone za pomocą tony ekwiwalentu CO2. Bezpośrednim skutkiem tych działań będzie stopniowa poprawa jakości powietrza na tym obszarze, co będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Kolejną korzyścią będzie rozwój i popularyzacja technologii OZE w gminach. Nastąpi zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii.

Realizacja projektu spowoduje zmianę wizerunku gmin Lubaczów, Horyniec – Zdrój, Baranów Sandomierski, Gorzyce oraz miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba. Będą one postrzegane ta jako ekogminy, miejsce, gdzie dba się zarówno o mieszkańców, jak i środowisko naturalne.

Wszystkie wspomniane wyżej korzyści będą odczuwalne po zakończeniu realizacji projektu, przez cały okres jego eksploatacji.