Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Realizacja

ML System – dostawcą i wykonawcą instalacji fotowoltaicznych

27-03-2018

ML System – dostawcą i wykonawcą instalacji fotowoltaicznych

 

22 marca 2018 roku w Lubaczowie została zawarta umowa pomiędzy Gminą Lubaczów - liderem projektu partnerskiego w skład którego wchodzi m.in. Gmina Nowa Dęba, którą reprezentował zastępca burmistrza Leszek Mirowski, a wykonawcą zadania konsorcjum firm ML System S.A i ML System + Sp. z o.o. p

 

Wartość umowy opiewa na kwotę 13 494 978,05 zł brutto, z czego na gminę Nowa Dęba przypada 2.524.985,92 zł brutto – dodaje zastępca burmistrza Leszek Mirowski i obejmuje montaż  instalacji fotowoltaicznych w  172 gospodarstwach domowych. Realizacja rozpocznie się w maju i potrwa do końca września br. Dokładny harmonogram Wykonawca opracuje do 6 kwietnia.

 

Firma ML System złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wyłoniona w drodze przetargu unijnego, który został ogłoszony 30 listopada 2017 r . Warto dodać, że ML System to polska firma, w dodatku z naszego województwa, specjalizująca się w produkcji paneli fotowoltaicznych, która swoją fabrykę ma w Zaczerniu obok lotniska Jasionka. ML System to jeden z pionierów na polskim rynku w projektowaniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych (PV), służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych.

 

Wykonawca w ramach podpisanej umowy będzie miał za zadanie m.in.:

 1. montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,
 2. montaż inwerterów,
 3. wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,
 4. połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje),
 5. wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,
 6. przygotowanie wniosków o przyłączenie mikroinstalacji w dniu odbioru instalacji z załącznikami do sieci PGE Dystrybucja S.A.,
 7. dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych,
 8. instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,
 9. sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej użytkownikom,
 10. uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),
 11. przeglądy gwarancyjne zgodnie z wymaganiami producenta,
 12. serwis uszkodzonych instalacji,
 13. reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

 

Warto zaznaczyć że w ramach umowy Wykonawca na zainstalowane instalacje udziela 7 lat gwarancji od chwili końcowego odbioru instalacji. Wykonawca w ramach umowy zobowiązał się do wykonywania, przez okres gwarancji, okresowych przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich instalacji fotowoltaicznych bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

Koszt dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych zaproponowanych przez Wykonawcę przedstawia się następująco:

 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,1kW           -           10 276,70 zł netto
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,4kW           -           11 230,18 zł netto
 • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3kW              -           13 337,15 zł netto

 

Płatności mieszkańców zakwalifikowanych do projektu, mogą być dokonywane w ratach, jednakże ostatnia rata musi być wpłacona przed montażem instalacji zgodnym z harmonogramem. Ostateczny koszt wkładu własnego od mieszkańca i termin wpłaty określone zostaną w aneksie do umowy, który będzie sporządzony po wyłonieniu inspektora nadzoru.

 

 

Zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa 3 Czysta Energia  Działanie  3.1. Rozwój OZE, pn.: „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miasto Lubaczów, Narol, Nowa Dęba” .

 

RL/SB

Lista aktualności