Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Zebranie mieszkańców sołectwa Cygany

31-07-2020

 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców Sołectwa Cygany,
 że  9 sierpnia 2020 r. w niedzielę o godz. 1200 
w budynku Centrum Kultury Lasowiackiej

odbędzie się zebranie,

na które zapraszam wszystkich mieszkańców

 

 

Porządek zebrania :

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Sołtysa z działalności w okresie między zebraniami.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości rolnej w Cyganach,

2) wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie  działek położonych w Cyganach o numerach ewid. 1384/69 i 1384/70 dla Klubu Sportowego w Cyganach,

3) podziału środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży działki nr ewid. 1384/56 w Cyganach,

4) podziału środków finansowych pozyskanych ze sprzedaży działki nr ewid. 1384/68 w Cyganach.

    7.  Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie zebrania.

 

Z uwagi na ważność omawianych spraw bardzo proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

 

 

SOŁTYS SOŁECTWA CYGANY

Marcin Zawada

 

OR/BS

 

 

Lista aktualności