Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

O programie

Program dla Rodzin Wielodzietnych

27 maja 2014 r. Rada Ministrów ustanowiła rządowy program dla rodzin wielodzietnych oraz określiła szczegółowe warunki jego realizacji. Program ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie oraz wspieranie rodziny, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży. Wymienione akty prawne weszły w życie 16 czerwca 2014 r. w związku z czym gmina za pośrednictwem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie przystąpiła do jego realizacji.

 

Osobami uprawnionymi do korzystania z ulg są posiadacze Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje członkom rodziny, w której na utrzymaniu pozostaje co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dziecko - do 18 roku życia lub do ukończenia 25 lat – w przypadku gdy uczy się, bez ograniczeń wiekowych – w przypadku posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (do pobrania) można składać w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ul. M. Reja 3, w pokoju Nr 14.

 

Gmina Nowa Dęba wprowadziła Nowodębski Program dla Rodzin Wielodzietnych, który jest elementem realizowanej polityki społecznej. Program jest formą wsparcia dla rodzin zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba. Ma pomóc w promowaniu modelu oraz pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, wesprzeć sytuację finansową rodzin, a także zwiększyć szanse rozwoju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz zapewnić im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu.

 

Pierwotny program uchwalony został 20 sierpnia 2014 r. Uchwałą Nr XLVI/422/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym. 25 lutego 2016 r. Rada Miejska podjęła nową Uchwałę Nr XVII/166/2016 w sprawie programu, której zapisy uprawniają do korzystania z ulg przez członków rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny, nie tylko z terenu gminy Nowa Dęba, ale również z gmin ościennych. Obowiązująca uchwała w sprawie programu do pobrania. 

Szczegółowy wykaz oferowanych ulg znajduje się w zakładce „Zobacz ulgi”.

 

Beneficjentami Nowodębskiego Programu dla Rodzin Wielodzietnych są członkowie rodzin wielodzietnych, posiadający Kartę Dużej Rodziny wydaną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych .

Połączenie ogólnopolskiego programu z nowodębskim programem to wygoda dla jego uczestników, będą korzystać z tej samej karty.

 

Zadania gminy w zakresie realizacji programu prowadzi Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. M. Reja 3, gdzie można uzyskać wszelkie informacje w powyższym zakresie, tel. 15 846 34 94 oraz na stronie internetowej Ośrodka http://nowadeba.naszops.pl/

 

SG/EG