Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Cyfrowa Gmina

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie – REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020

Program „Cyfrowa Gmina” – 535 000zł dla Gminy Nowa Dęba

Projekt odpowiada na cel działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, którym jest wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

 

Głównym celem projektu jest cyfryzacja urzędów JST, edukacja cyfrowa dla JST oraz analiza stanu cyberbezpieczeństwa.

 

Grantobiorca:

Gmina Nowa Dęba

 

Dane teleadresowe:

ul. Rzeszowska 3

39-460 Nowa Dęba

Telefon: +48 15 846 27 71

Faks: + 48 15 846 51 37

e-mail:

strona internetowa: www.nowadeba.pl

 

Numer umowy o powierzenie grantu:

Umowa o powierzenie grantu nr 5122/3/2022 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawarta 13 maja 2022 r.

 

Budżet projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 523 080,61

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi – 523 080,61

Wysokość dofinansowania – 523 080,61

 

Jaki jest cel projektu?

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Uzyskane dofinansowanie będzie można wydatkować na zadania związane z:

- Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT
i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.

- Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji.

- Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

 

Jak chcemy realizować założenia?

Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców oraz przedsiębiorców, jak również zwiększenie ich dostępności poprzez wdrożenie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną o wysokim stopniu dojrzałości cyfrowej, a także podniesienie ich bezpieczeństwa.

Cele projektu zostaną zrealizowane przez następujące działania:

 1. Wdrożenie portalu „Cyfrowy Urząd” umożliwiającego zdalną komunikację pomiędzy JST
  a mieszkańcami i przedsiębiorcami.
 2. Wdrożenie Elektronicznego Systemu Zarządzania Dokumentacją wraz z integracją ePUAP w celu podniesienia jakości świadczonych usług.
 3. Wykonanie strony www oraz BIP wraz z dostosowaniem strony www do WCAG 2.1 wraz z hostingiem.
 4. Zakup dwóch serwerów, z których pierwszy obsługiwał będzie usługę Active Directowy, backup oraz wirtualizację, natomiast drugi pełniący funkcję serwera zapasowego wykorzystywany byłby również jako baza do instalacji systemów funkcjonujących w Urzędzie.
 5. Zakup urządzenia klasy UTM (Fortigate wraz z licencją) – nowoczesne urządzenie brzegowe klasy utm z pełnym wsparciem antywirusowym, filtrowaniem Web oraz e-mail, a także usługą VPN, opartym na politykach bezpieczeństwa, będące doskonałym wsparciem sieci wewnętrznej urzędu, która dodatkowo będzie chroniona poprzez zastosowanie na poszczególnych stanowiskach tokenów sprzętowych zabezpieczających dostęp do komputerów.
 6. Zakup 50 stacji roboczych w zestawie z monitorem, klawiaturą, myszką i niezbędnym oprogramowaniem biurowym.
 7. Zakup 60 urządzeń KeyCenter do identyfikowania i autoryzowania użytkownika lub aplikacji w celu uzyskania dostępu do chronionego zasobu.
 8. Zakup systemu RODOCRYPT z modułem szyfrowania poczty i dokumentów.
 9. Modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej w związku z koniecznością instalacji nowych urządzeń.
 10. Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Okres realizacji projektu: do 30 września 2023 r.