Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Przyznane małe granty 2015


Przyznane Małe Granty w roku 2015


 

Informacja dotycząca oferty złożonej w trybie „Małych Grantów” przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego - 2015 r.

   Oferta Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego wpłynęła do Urzędu Miasta Nowa Dęba w dniu 28.07.2015 r. Ofertę upubliczniono w dniu 03.08.2015 r., na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowa Dęba, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowa Dęba.

   Z uwagi na fakt, iż do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba uznał celowość realizacji zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  -  „ Zawody Rodzinne 2015”. W ramach w/w zadania przyznana zastała dotacja w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

Informacja dotycząca oferty złożonej w trybie uproszczonym tzw. „Mały Grant” przez Towarzystwo Włościańskie „ ŁUGI” - 2015 r.

       Oferta Towarzystwa Włościańskiego „Ługi” wpłynęła do Urzędu Miasta Nowa Dęba w dniu 9 listopada 2015 r. Ofertę upubliczniono w dniu 16 listopada 2015 roku na okres 7 dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowa Dęba, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowa Dęba.

      Z uwagi na fakt, iż do oferty nie wpłynęły żadne uwagi, a Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba uznał celowość realizacji zadania, przystąpiono do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi pn. „ Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie zamieszkania, poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych”.W ramach w/w zadania przyznana zastała dotacja w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc zł).