Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Karta współpracy

Karta Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi.

Karta Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi jest dokumentem określającym główne zasady współdziałania samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Ścisła współpraca władz Gminy z przedstawicielami mieszkańców przyczynia się do zwiększenia efektywności w zaspokajaniu potrzeb, właściwego określenia problemów społecznych i poszukiwania nowych form ich rozwiązywania. Rozwój Gminy oraz stała poprawa życia jej mieszkańców jest najważniejszym priorytetem samorządu. Ustalenie czytelnych zasad współpracy między władzami samorządowymi, a jej mieszkańcami, w poszczególnych dziedzinach pracy samorządu, ma podnieść poziom skuteczności podejmowanych działań. Współpraca ma się opierać na realizacji ustawowych zadań publicznych, wspieraniu inicjatyw mieszkańców, wspólnym tworzeniu dokumentów strategicznych oraz prawa miejscowego, tworzeniu systemu monitorowania potrzeb społecznych oraz wspólnym rozwiązywaniu ważnych spraw społeczno- gospodarczych.

 

Rada Miejska w Nowej Dębie uznając, że:
- w naszym społeczeństwie organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego stanowią dobrą bazę dla rozwoju społeczności lokalnych, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy mieszkańców danego środowiska,
- obywatelska działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną,
- dobre funkcjonowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego sprzyja budowaniu więzi lokalnych,
- działalność organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego pozwala wesprzeć samorząd w realizacji części jego zadań,
uchwala niniejszą „Kartę Współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” jako wyraz polityki Gminy Nowa Dęba wobec tych podmiotów.

 

 

Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba deklarują wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w celu zapewnienia lepszych warunków do ich funkcjonowania.

Pliki do pobrania