Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że dysponuje środkami w ramach Projektu „Więcej szans w powiecie tarnobrzeskim”

06-02-2014

 

   I Nabór wniosków finansowanych z EFS dotyczących przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

    Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu informuje, że dysponuje środkami  w ramach Projektu „Więcej szans w powiecie tarnobrzeskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Priorytet VI Poddziałanie 6.1.3.

 

    W związku z powyższym od dnia 03.02.2014r. ogłaszamy  nabór wniosków dotyczących:

 

1. Przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla  osób bezrobotnych

• Maksymalna kwota dofinansowania 20 000,00 zł,
• W niniejszym naborze przewiduje się przyznanie środków 34 osobom bezrobotnym,
• O przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się jedynie osoby bezrobotne zarejestrowane w tutejszym Urzędzie.

 

2. Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

• Maksymalna kwota dofinansowania 20 000,00 zł na jedno stanowisko pracy,
• W niniejszym naborze przewiduje się refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 34 stanowisk pracy.

 

UWAGA!!!

1. Kompletne wnioski wraz z załącznikami można składać w siedzibie Urzędu pokój  nr 6  w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 11.30 do 15.00 lub przesłać na adres Powiatowego Urzędy Pracy ul. 1 Maja 3, 39-400 Tarnobrzeg (liczy się data nadania przesyłki).

2. Aktualne formularze wniosków wraz z wymaganymi załącznikami oraz regulaminy dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu www.puptarnobrzeg.pl w zakładce „PLIKI DO POBRANIA” .

3. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu przewiduje ogłoszenie II naboru wniosków na obie wskazane formy wsparcia w maju bieżącego roku. O dokładnym terminie i warunkach naboru Urząd powiadomi  odrębnym komunikatem.

4. Nabory wniosków na poszczególne formy wsparcia zostaną zamknięte w przypadku napływu wniosków przekraczających łączną kwotę środków przeznaczonych na ten cel w ramach niniejszego naboru.

5. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na wskazane formy udzielane są  w siedzibie Urzędu w pokoju nr 6 lub pod numerem telefonu (15) 823 00 30 w. 125.
 

 

PUP

Lista aktualności