Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Segregacja odpadów

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie. W Polsce obecnie wytwarza się 135 milionów ton odpadów. W tym 124 milionów ton to odpady przemysłowe, a 11 milionów ton odpadów to odpady komunalne. A więc średnio każdy Polak wytwarza około 300 kg odpadów komunalnych rocznie, zaś w Unii Europejskiej średnio 360-620 kg na osobę na rok.

 

Odpady możemy podzielić na:

odpady przemysłowe
odpady komunalne
odpady niebezpieczne

Segregacja odpadów komunalnych (śmieci wytworzone w domach, instytucjach, szkołach, biurach firm) to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów (surowców), z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja u źródła to selekcja odpadów prowadzona w naszych gospodarstwach domowych. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających składowaniu, poprzez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).

Natomiast segregacja odpadów w gminach prowadzona jest jako segregacja workowa lub segregacja kontenerowa. Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie dostarczonych przez gminę worków plastikowych i wprowadzona jest głównie na osiedlach domów jednorodzinnych. Segregacja kontenerowa dotyczy w większości osób mieszkających w blokach, gdzie ustawione są zestawy specjalnych pojemników.

 

Wymagania dotyczące recyklingu jakie musi spełnić gmina w myśl ustawy:

Ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- do dnia 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
- do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.,
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

 

Za nieposortowane śmieci zapłacimy więcej
Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Przekłada się to na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, są niższe.

Jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje, wtedy na drodze decyzji burmistrz podwyższy opłatę. Informacja o nierzetelnym segregowaniu lub jego braku będzie przekazywana przez odbierającego odpady - Operatora - bezpośrednio do urzędu w Nowej Dębie.

 

Co oznacza selektywna zbiórka?
Gmina będzie wymagać od mieszkańców, by segregowali śmieci. Każde gospodarstwo domowe będzie zobowiazane posiadać zestaw pojemników oraz worków na określone odpady. Segregować będziemy :
- odpady biodegradowalne (czyli żywność, części drzew, krzewów itp.),
- papier + metal + plastik+ tekstylia (czyste ubrania ),
- szkło,
- balast - czyli wszystko to, czego nie można zakwalifikować do pozostałych odpadów,
- pieluchy jednorazowe - w zależności od zapotrzebowania.

 

Niezbędne pojemniki i worki
W pojemniki oraz worki mieszkańcow zaopatrzy firma wyłoniona w przetargu. Jeśli pojemniki i worki okażą się niewystarczające, za każdym razem nadmiar odpadów każdy będzie mógł wywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Jeśli natomiast okaże się, że dla liczącej więcej członków rodziny pakiet jest niewystarczający, firma zaopatrzy mieszkańca w dodatkowe worki.

 

Śmieci powinny być "niezabrudzone" „niezmieszane”
Ze śmieci można produkować np. paliwa alternatywne. Czyste odpady wędrując po taśmach - najpierw automatycznie, a potem za pomocą ludzkich rąk - są rozdzielane na grupy o określonych parametrach. Jeśli śmieci są czyste mogą zostać od razu przekazane do przetwarzania, jeśli zaś zabrudzone - wymagają oczyszczenia, lub muszą zostać składowane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami zarówno dla zakładu, gminy i co za tym idzie dla mieszkańca.