Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Segregacja odpadów

BĄDŹ EKO - ŻYJ W ZGODZIE ZE ŚRODOWISKIEM !

Już od wielu lat na terenie naszej gminy wdrażany jest Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO).

Od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:

• PAPIER (kolor niebieski)

• METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (kolor żółty)

• SZKŁO (kolor zielony)

• BIO (kolor brązowy)

• ODPADY ZMIESZANE (kolor czarny)

 

Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

 Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez naszą gminę. Gminny PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Leśnej 1 w Nowej Dębie. Godziny otwarcia: poniedziałek, środa, czwartek, piątek i sobotę w godzinach 8:00-14:00, we wtorek 7:00-17:00.

 

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw?

 

Po kolei:

• Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

• Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

• Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO).

• Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

 

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej. 

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

 

 


 

 

...


Źródło: Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

 

 

 

Gospodarka odpadami w liczbach

Odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych w Polsce i na świecie.

 

W 2018 r. w Polsce zostało wytworzonych 12 485,4 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowiło wzrost o 4,3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

 

Na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 325 kg zebranych odpadów komunalnych, przy czym w miastach było to 382 kg, a na obszarach wiejskich – 239 kg.

Najwięcej opadów komunalnych wytworzonych przypadało na 1 mieszkańca województw: dolnośląskiego (394 kg) i zachodniopomorskiego (377 kg), śląskiego (367 kg) oraz lubuskiego (361 kg), najmniej zaś – świętokrzyskiego (201 kg), lubelskiego (222 kg), podkarpackiego (234 kg) i podlaskiego (253 kg).

 

 Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających składowaniu, poprzez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (recykling).

      RECYKLING

Odzysk odpadów – jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce.

 

Ponad połowa (56,9%) wytworzonych w 2018 r. odpadów komunalnych została przeznaczona do odzysku (7 103,1 tys. ton), z czego około 3 269,1 tys. ton odpadów komunalnych przeznaczono do recyklingu (26,2% ilości odpadów komunalnych wytworzonych). Były to zarówno odpady komunalne odebrane lub zebrane selektywnie, jak i odpady surowcowe wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych. W roku poprzednim 3 198,7 tys. ton odpadów skierowanych do procesów recyklingu stanowiła 26,7% ilości odpadów komunalnych wytworzonych.

 

 

Natomiast segregacja odpadów w gminach prowadzona jest jako segregacja workowa lub segregacja kontenerowa. Segregacja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie dostarczonych przez gminę worków plastikowych i wprowadzona jest głównie na osiedlach domów jednorodzinnych. Segregacja kontenerowa dotyczy w większości osób mieszkających w blokach, gdzie ustawione są zestawy specjalnych pojemników.


Wymagania dotyczące recyklingu

Już w 2020 roku polskie gminy będą musiały osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych, a w roku 2035 aż 65 proc. odpadów powinniśmy poddawać recyklingowi. Obowiązek ten wynika z unijnych przepisów. W 2020 r. gminy muszą osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych. Poziomy będą wyliczane według nowego unijnego wzoru, a nie tego, który obowiązywał w Polsce do tej pory. Za nieosiągnięcie wyznaczonych poziomów grożą milionowe kary. Dlatego już dziś każdy z Nas musi zacząć starannie segregować odpady. To pomoże nam w przyszłości zahamować wzrost cen za odpady.  

 

Za nieposortowane śmieci zapłacimy więcej
Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę. Przekłada się to na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bowiem stawki opłat w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, są niższe.

Jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje, wtedy na drodze decyzji burmistrz podwyższy opłatę. Informacja o nierzetelnym segregowaniu lub jego braku będzie przekazywana przez odbierającego odpady - Operatora - bezpośrednio do urzędu w Nowej Dębie.

 

Niezbędne pojemniki i worki
W pojemniki oraz worki mieszkańcow zaopatrzy firma wyłoniona w przetargu. Jeśli pojemniki i worki okażą się niewystarczające, za każdym razem nadmiar odpadów każdy będzie mógł wywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Jeśli natomiast okaże się, że dla liczącej więcej członków rodziny pakiet jest niewystarczający, firma zaopatrzy mieszkańca w dodatkowe worki.

 

Śmieci powinny być jak najmniej zabrudzone!
Ze śmieci można produkować np. paliwa alternatywne. Czyste odpady wędrując po taśmach - najpierw automatycznie, a potem za pomocą ludzkich rąk - są rozdzielane na grupy o określonych parametrach. Jeśli śmieci są czyste mogą zostać od razu przekazane do przetwarzania, jeśli zaś zabrudzone - wymagają oczyszczenia, lub muszą zostać składowane, co wiąże się z dodatkowymi kosztami zarówno dla zakładu, gminy i co za tym idzie dla mieszkańca. Wyrzucając odpady starajmy się j oczyścić resztek żywności.

 

 Główny Urząd Statystyczny co roku opracowuje raport o stanie gospodarki komunalnej w Polsce. Zawarte w nim są również dane dotyczące gospodarki odpadami.

Poniżej udostępniamy raport Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 r. (źródło: GUS).

 

Odpady wielkogabarytowe - informacja


Odpady wielkogabarytowe są to odpady pochodzące z gospodarstwa domowego, które ze względu na duży rozmiar i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe odpady. Odpady wielkogabarytowe odbierane sprzed posesji w ramach  zbiórki mobilnej to między innymi:
a) stare kanapy, fotele, stoły, szafy i meblościanki bez szyb,
b) dywany, wykładziny, materace (wyposażenie wnętrz),
c) rowery, sanki, narty, wózki dziecięce, duże zabawki,
d) wieszaki, żyrandole,
e) zużyty kompletny sprzęt RTV/AGD,
f) opony do 4 sztuk,
g) okna, drzwi (bez szyb - w innym przypadku nie zostaną odebrane).


Wszelkiego rodzaju odpady wielkogabarytowe można dostarczyć również bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie, przy ulicy Leśnej 1 - czynnego: poniedziałek, środa, czwartek, piątek i sobotę w godzinach 8:00-14:00, we wtorek 7:00-17:00.


GKS/MF

Odpady budowlane i rozbiórkowe – co z nimi robić?


W związku z tym, że styropian budowlany, wata szklana i papa nie są odpadami komunalnymi, ich odbiór nie jest wliczony w opłatę ponoszoną w ramach złożonej przez każdego mieszkańca śmieciowej deklaracji. Mieszkaniec posiadający odpady ze styropianu czy wełny winien oddać je na własny koszt firmom, które zajmują się zbiórką i utylizacją tego typu odpadów.
Należy pamiętać, że odpady rozbiórkowe i budowlane wytworzone przez firmy remontowo-budowlane, realizujące roboty budowlane na zlecenie, powinny zostać odebrane przez te firmy i dostarczone do właściwych zakładów zagospodarowania.

 

DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)


W zamian za ponoszoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK można oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.
Należy pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.


PSZOK to jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a nie sortownia, dlatego trzeba przywozić odpady już posegregowane, najlepiej w workach, bo przywożący sam musi je rozładować i wrzucić do kontenerów. W PSZOK zbiera się odpady, które później przekazuje się do:  recyclingu, wykorzystania, odzysku, przetworzenia.


GKS/AŁ
 

POPIÓŁ

           

 


Materiały do pobrania

Chcesz być Eko? Już dziś zacznij żyć w zgodzie z naturą i środowiskiem. Skorzystaj z materiałów poniżej. 

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl