Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ustawa śmieciowa

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Zgodnie z nową ustawą gmina będzie zapewniała odbieranie i bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i możliwość selektywnego zbierania odpadów. Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma. 

 

Co „rewolucja śmieciowa" oznacza dla mieszkańca naszej gminy?


Po pierwsze - będzie wolny od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci - teraz zrobi to za niego gmina;
Po drugie - znikną zmartwienia co zrobić ze starą pralką, zniszczoną szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami - gmina będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów;
Po trzecie - mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z wyznaczoną w drodze uchwały stawką, a w zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który opróżni śmietniki mieszkańców, a ich zawartość wywiezie do punktu zagospodarowania;
Po czwarte - każdy kto selekcjonuje odpady będzie robił to nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie - za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.

 

Wywóz

To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zajmie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych przez poszczególnych mieszkańców.

 

 

Metoda ustalenia opłaty

Gmina w drodze uchwały musi przyjąć metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustawa dopuszcza kilka metod ustalenia opłaty:

- od mieszkańca,

- od ilości m3 zużytej wody,

- od powierzchni nieruchomości,

- od gospodarstwa domowego.

Po nowelizacji ustawa dopuszcza również ustalenie metody tzw. mieszanej.

Analizując strukturę mieszkańców w naszej gminie, wydaje się, że właśnie metoda mieszana będzie najbardziej odpowiednia. Dlatego też burmistrz wraz z radnymi przyjęli uchwałą Rady Miejskiej dotyczącą metody, w której opłatę nalicza sie w zależności od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem ilości osób zamieszkujących w tym gospodarstwie. Jednoczesnie wprowadza się w gospodarstwach wieloosobowych korektę stawki poprzez tzw. wskaźnik nagromadzenia odpadów, co powodować będzie zmniejszenie opłaty.

Regulamin utzrymania czystości i porządku w gminie, przyjęty przez Radę Miejską w grudniu 2012 r. ustalił minimalną częstotliwość wywozu odpadów. Dokładnie określi je burmistrz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy przetargu.

 

Opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona uchwałą rady gminy. Zawiera koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. Jednak ostateczna opłata może być ustalona dopiero po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Rada Miejska ma możliwość zmiany uchwały ustalającej wysokość opłat. 

 

Bardzo ważne!

2013-03-26  Oświadczenie Zarządu PGKiM Sp. z o.o.

 

OŚWIADCZENIE

 

W związku ze zmianą od 1.07.2013 zasad gospodarowania odpadami komunalnymi Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie informuje, że nie ma konieczności wypowiadania zawartych z nami umów na odbiór nieczystości stałych.
Oświadczamy, że wszystkie zawarte z nami umowy na odbiór nieczystości stałych obowiązują tylko do 30.06.2013 i z dniem tym ulegają rozwiązaniu.

Zarząd PGKiM Sp. z o.o. 

 

Za ile odbierać śmieci?

Największym nieporozumieniem jest traktowanie gminy jak firmy wywozowej i porównywanie nowych zasad do dotychczasowej rzeczywistości. Ciągle spotykamy się z pytaniem, dlaczego „podatek śmieciowy” płacony przez mieszkańców będzie wyższy niż dotychczasowe opłaty za wywóz śmieci. Powodów jest co najmniej kilka.

 

Po pierwsze - odbiór odpadów obejmie wszystkie nieruchomości – nawet te, których właściciele dzisiaj nie mają zawartych umów na wywóz odpadów (ok. 20 proc.). Jeśli firma wywożąca odpady nie otrzymuje zapłaty za usługi, przestaje je realizować.

 

Po drugie - eksperci szacują, że średnio w Polsce pozbywamy się 20–30 proc. odpadów w sposób nielegalny. Bo płacimy za ilość odpadów oddanych do zagospodarowania. A trzeba podkreślić, że statystyczny mieszkaniec naszych gmin ujawnia jedynie ok. 2/3 ilości odpadów w stosunku do średniej krajowej. Nie sprawdza się zasada, że płacimy za tyle śmieci, ile wyprodukujemy. Produkujemy o wiele więcej, niż oddajemy do zagospodarowania. Doświadczenie gmin, czy związków międzygminnych, które już dawno sprawują władztwo nad odpadami komunalnymi potwierdza, że w pierwszym okresie funkcjonowania systemu (2–3 lata po jego wdrożeniu) ilość odpadów wzrasta blisko dwukrotnie. Mieszkańcy, którzy płacą jednolitą stawkę (niezależnie od ilości śmieci w pojemnikach), natychmiast dochodzą do wniosku, że nie warto martwić się o ilość odpadów, jakie zabierze śmieciarka. Bo i tak zapłacą tyle samo.

 

Po trzecie - opłata zawiera nie tylko koszt transportu i zagospodarowania odpadów. Ustawa wymaga od gmin poniesienia kosztów zwiększenia odzysku surowców (pod groźbą wysokich kar), organizacji selektywnej zbiórki odpadów (punkty odbioru odpadów wielkogabarytowych, gruzu), administracji (w tym organizacji przetargu i kontroli jego realizacji), sprawozdawczości, poboru opłat, szkoleń, edukacji ekologicznej itd.