Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacja w zakresie gospodarowania odpadami

INFORMACJE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (stan na 01.01.2020r.)
 
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010), Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba udostępnia na stronie internetowej informacje o:
 
a. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
c. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
d. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
   - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
   - adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.
e. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
   - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
   - adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.
 

a. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i Gminy Nowa Dęba.

 
PATRZ > Pliki do pobrania
 
b. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
Zmieszanych odpadów komunalnych:
1. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 
ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola.
 
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania:
1. Składowisko Odpadów "Stalowa Wola".
 
c. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 
PATRZ> Pliki do pobrania
 
d. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 
PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny "u źródła", czyli sprzed posesji. Do PSZOK nie będzie można dostarczać odpadów zmieszanych, które nadal będą odbierane sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem.
Prowadzący: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
Lokalizacja: ul. Leśna 1 w Nowej Dębie
 
Godziny otwarcia: poniedziałek - sobota w godzinach 800-1400, wtorek w godzinach 700-1700, w niedziele i święta PSzOK nieczynny.
 
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 
Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
1. opakowania z papieru i tektury;
2. opakowania z tworzyw sztucznych;
3. opakowania z drewna;
4. opakowania z metalu;
5. opakowania ze szkła;
6. opakowania wielomateriałowe;
7. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
8. zużyte opony;
9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10. zużyte baterie i akumulatory;
11. przeterminowane leki;
12. puszki po farbach i aerozolach;
13. odpady wielkogabarytowe;
14. odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy i ceglany)*.
 
 * Do PSZOK można oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.
Należy pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Należy pamiętać, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca. 
 
 
 
 

PRZETERMINOWANE LEKI

Nie wyrzucaj przeterminowanych leków do kosza na śmieci. Zanieś je do najbliższej apteki lub oddaj w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

PRZETERMINOWANE LEKI można oddać do specjalnych pojemników ustawionych w niżej wymienionych aptekach: 

 • Apteka 4 Pory Roku , ul. Kościuszki 1, Nowa Dęba. 

 • Apteka, ul. Rzeszowska 5, Nowa Dęba. 

 • Apteka Twoje Leki, ul. Al. Zwycięstwa 3/37, Nowa Dęba. 

 • Apteka "Różana" , al. Zwycięstwa 1b/22, Nowa Dęba. 

 • Apteka NOVA ul. Jasna 7, Nowa Dęba. 

 • Punkt Apteczny, Chmielów.

 • e. "Elektrośmieci"

  ELEKTROODPADY to wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub baterie.

   

  NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ RAZEM Z INNYMI ODPADAMI - POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI:

   

  1. ODDAJ ZUŻYTY SPRZĘT W MIEJSCU DOSTAWY

  W przypadku zakupu przez Internet lub w sklepie stacjonarnym z opcją dostawy, zużyty sprzęt tego samego rodzaju co dostarczany i w tej samej ilości można NIEODPŁATNIE oddać w miejscu dostawy nowego urządzenia.

   

  2. ZOSTAW ZSEE W SKLEPIE, W KTÓRYM KUPUJESZ NOWE URZĄDZENIE

  Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy tego samego typu i w tej samej ilości, np. kupując telewizor możemy NIEODPŁATNIE oddać stary. Małogabarytowe elektroodpady możesz zostawić bezpłatnie we wskazanym miejscu w każdym dużym sklepie ze sprzętem elektronicznym.

   

  3. ODNIEŚ DO PUNKTU ZBIERANIA

  Każdy mieszkaniec może na bieżąco i bezpłatnie dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK, który znajduje się na ul. Leśnej 1 (Baza Techniczna PGKiM Sp. z o. o.) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 oraz w sobotę w godzinach 8:00-13:00 Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych raz w roku mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba (wg ustalonego harmonogramuodboru). Odpady przyjmowane bezpłatnie w ramach zbiórki muszą być kompletne. Sprzęt zdemontowany, rozkręcany nie będzie odbierany.

   

  4. ZGŁOŚ ODBIÓR DO UPRAWNIONEGO PODMIOTU

  Jeśli chcesz oddać sprzęt wielkogabarytowy, ale nie kupujesz nowego sprzętu i nie korzystasz z przysługującego Ci prawa do bezpłatnego oddania elektroodpadów w miejscu dostawy. Każdy mieszkaniec może zgłosić odbiór do podmiotu posiadającego uprawnienia do zbierania ww. odpadów. Odpady muszą być kompletne. Sprzęt zdemontowany, rozkręcany nie będzie przyjmowane. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności usuwane są z niego substancje niebezpieczne, a pozostałe elementy trafiają do recyklingu.

   

  DLACZEGO NIE WOLNO WYRZUCAĆ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI?

   

  Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi kara grzywny! " Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej planety!

  Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!

   

  Rodzaje substancji niebezpiecznych w wybranych rodzajach sprzętu:

  Monitory: arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć. Substancje te posiadają silne właściwości trujące, mutagenne i rakotwórcze.

  Lodówki: freony. Główny czynnik odpowiedzialny za powstanie dziury ozonowej.

  Komputery: związki bromu. Powodują schorzenia układów rozrodczego i nerwowego.

  Świetlówki: rtęć i luminofory. Rtęć powoduje zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, koordynacji ruchowej.

   

  CO Z TYMI ŚMIECIAMI.....

  W ostatnim czasie coraz więcej ludzi poszukuje możliwości maksymalnego przedłużenia życia raz wyprodukowanych rzeczy. Motywacje są różne - może to być forma zabawy, czasami jest to konieczność. Część osób manifestuje w ten sposób, że troszczy się o środowisko naturalne. Tak naprawdę, jedynie od naszych pomysłów i wyobraźni zależy, w jaki sposób wykorzystamy stare przedmioty. Meble, ubrania, butelki czy puszki mogą dowolnie przeistaczać się w nowe twory.

  O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów. Kupuj tylko tyle, ile naprawdę potrzebujesz.

  Weź na zakupy torbę wielorazowego użytku. Unikaj produktów jednorazowych i zbędnych opakowań.

  Wybieraj produkty w opakowaniach, które nadają się do recyklingu, albo są wykonane z materiałów biodegradowalnych. Zanim kupisz kolejny produkt, zwróć uwagę, czy materiał, z którego został wykonany, nadaje się do recyklingu.

   

  Źródło: Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl