Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacja w zakresie gospodarowania odpadami

INFORMACJE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (stan na 01.04.2018r.)
 
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289 ze zm.), Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba udostępnia na stronie internetowej informacje o:
 
a. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
c. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
d. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
   - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
   - adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów.
e. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1688):
   - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
   - adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy.
 

a. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i Gminy Nowa Dęba.

 
Pliki do pobrania:
Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 26 kwietnia 2018r. 
 
b. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
 
Zmieszanych odpadów komunalnych:
1. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 
ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola.
 
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania:
1. Składowisko Odpadów "Stalowa Wola".
 
c. Osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 
Pliki do pobrania:
Informacja
 
d. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 
PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny "u źródła", czyli sprzed posesji. Do PSZOK nie będzie można dostarczać odpadów zmieszanych, które nadal będą odbierane sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba
 
2. Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
" Lokalizacja: ul. Leśna 1 w Nowej Dębie
" Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godzinach 1000-1700, sobota w godzinach 800-1300.
" Prowadzący: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
  • Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków:
" Apteka 4 Pory Roku mgr Artur Cyzio, ul. Kościuszki 1, 39-460 Nowa Dęba.
" Apteka mgr farm. Jadwiga Szula, ul. Rzeszowska 5, 39-460 Nowa Dęba.
" Punkt Apteczny LAVITA Sp. z o. o., Chmielów 392, 39-442 Chmielów. 
" Apteka Twoje Leki, ul. Al. Zwycięstwa 3/37, 39-460 Nowa Dęba.
" Apteka "Różana" mgr farm. Ewa Czabańska, al. Zwycięstwa 1b/22, 39-460 Nowa Dęba.
 
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
 
Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:
1. opakowania z papieru i tektury;
2. opakowania z tworzyw sztucznych;
3. opakowania z drewna;
4. opakowania z metalu;
5. opakowania ze szkła;
6. opakowania wielomateriałowe;
7. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
8. zużyte opony;
9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10. zużyte baterie i akumulatory;
11. przeterminowane leki;
12. puszki po farbach i aerozolach;
13. odpady wielkogabarytowe;
14. odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy i ceglany)*.
 
* Do PSZOK można oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.
Należy pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
Należy pamiętać, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.
 
e.  "Elektrośmieci"
 
ELEKTROODPADY to wszystkie zużyte urządzenia działające na prąd lub baterie.
 
NIE WYRZUCAJ ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ RAZEM Z INNYMI ODPADAMI - POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI:
 
ODDAJ ZUŻYTY SPRZĘT W MIEJSCU DOSTAWY
W przypadku zakupu przez Internet lub w sklepie stacjonarnym z opcją dostawy, zużyty sprzęt tego samego rodzaju co dostarczany i w tej samej ilości można  NIEODPŁATNIE oddać w miejscu dostawy nowego urządzenia.
 
ZOSTAW ZSEE W SKLEPIE, W KTÓRYM KUPUJESZ NOWE URZĄDZENIE
Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy tego samego typu i w tej samej ilości, np. kupując telewizor możemy NIEODPŁATNIE oddać stary. Małogabarytowe elektroodpady możesz zostawić bezpłatnie we wskazanym miejscu w każdym dużym sklepie ze sprzętem elektronicznym. 
 
ODNIEŚ DO PUNKTU ZBIERANIA
Każdy mieszkaniec może na bieżąco i bezpłatnie dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK, który znajduje się na ul. Leśnej 1 (Baza Techniczna PGKiM Sp. z o. o.) od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1700 oraz w sobotę w godzinach 800-1300
 
Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych raz w roku mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba (wg ustalonego harmonogramu, dostępnego na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o. o. w Nowej Dębie oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakładce Środowisko. Harmonogram odbioru śmieci).
Odpady przyjmowane bezpłatnie w ramach zbiórki muszą być kompletne. Sprzęt zdemontowany, rozkręcany nie będzie odbierany. 
 
ZGŁOŚ ODBIÓR DO UPRAWNIONEGO PODMIOTU
Jeśli chcesz oddać sprzęt wielkogabarytowy, ale nie kupujesz nowego sprzętu i nie korzystasz z przysługującego Ci prawa do bezpłatnego oddania elektroodpadów w miejscu dostawy. Każdy mieszkaniec może zgłosić odbiór do podmiotu posiadającego uprawnienia do zbierania ww. odpadów. Na terenie Gminy Nowa Dęba jest to:
 
1). Elektro Comfort Andrzej Oko, ul. Chemiczna 11A, 39-442 Chmielów, tel. 665 135 228.
Odpady muszą być kompletne. Sprzęt zdemontowany, rozkręcany nie będzie przyjmowane. 
 
Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności usuwane są z niego substancje niebezpieczne, a pozostałe elementy trafiają do recyklingu.
 
 
 
DLACZEGO NIE WOLNO WYRZUCAĆ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ŁĄCZNIE Z INNYMI ODPADAMI?
 
" Za wyrzucenie urządzenia w miejscu do tego nieprzeznaczonym grozi kara grzywny!
" Elektroodpady są źródłem cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, oszczędzając jednocześnie naturalne zasoby naszej planety!
" Zużyty sprzęt może zawierać substancje (np. ołów, kadm, chrom, brom, rtęć, freon), które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska!
 
Rodzaje substancji niebezpiecznych w wybranych rodzajach sprzętu:
Monitory: arsen, ołów, kadm, chrom, rtęć. Substancje te posiadają silne właściwości trujące,  mutagenne i rakotwórcze. 
Lodówki: freony. Główny czynnik odpowiedzialny za powstanie dziury ozonowej. 
Komputery: związki bromu. Powodują schorzenia układów rozrodczego i nerwowego. 
Świetlówki: rtęć i luminofory. Rtęć powoduje zaburzenia słuchu, wzroku, mowy, koordynacji ruchowej.