Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacja w zakresie gospodarowania odpadami

INFORMACJE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 ze zm.), Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba udostępnia na stronie internetowej informacje o:

a. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

b. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

c. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

d. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

e. zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 

(stan na 20.04.2017r.)
 

a. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

Pliki do pobrania:

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – stan na dzień 20 kwietnia 2017 r.

 

b. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zmieszanych odpadów komunalnych:

 1. Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów, ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,
 2. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
  ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola.

 

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania:

 1. Składowisko Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli.
 

c. osiągnięte przez gminę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Pliki do pobrania:

Informacja

 

d. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny „u źródła", czyli sprzed posesji. Do PSZOK nie będzie można dostarczać odpadów zmieszanych, które nadal będą odbierane sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba

 

2. Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Ø     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

·        Lokalizacja: ul. Leśna 1 w Nowej Dębie

·        Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek w godzinach 1000-1700, sobota w godzinach 800-1300.

·        Prowadzący: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie.

 

Ø     Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków:

·        Apteka 4 Pory Roku mgr Artur Cyzio, ul. Kościuszki 1, 39-460 Nowa Dęba.

·        Apteka mgr farm. Jadwiga Szula, ul. Rzeszowska 5, 39-460 Nowa Dęba.

·        Punkt Apteczny LAVITA Sp. z o. o., Chmielów 392, 39-442 Chmielów. 

·        Apteka Twoje Leki, ul. Al. Zwycięstwa 3/37, 39-460 Nowa Dęba.

·        Apteka „Różana” mgr farm. Ewa Czabańska, al. Zwycięstwa 1b/22, 39-460 Nowa Dęba.

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są odpady wyłącznie od mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

 1. opakowania z papieru i tektury;
 2. opakowania z tworzyw sztucznych;
 3. opakowania z drewna;
 4. opakowania z metalu;
 5. opakowania ze szkła;
 6. opakowania wielomateriałowe;
 7. odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie);
 8. zużyte opony;
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 10. zużyte baterie i akumulatory;
 11. przeterminowane leki;
 12. puszki po farbach i aerozolach;
 13. odpady wielkogabarytowe;
 14. odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz betonowy i ceglany)*.

 

* Do PSZOK można oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych.

Należy pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie mieszkańca.

 

 

e.  "Elektrośmieci"

 

Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty.

 

Wszystkie elektrośmieci zawierają się w 10 grupach:

 1. Wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory
 2. Małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, maszyny dziewiarskie, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi
 3. Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne - tradycyjne i komórkowe
 4. Sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne
 5. Sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole
 6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia , narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania oraz kosiarki
 7. Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych, automaty na żetony
 8. Przyrządy medyczne: sprzęt do dializoterapii, radioterapii, badań kardiologicznych, wentylacji płuc, zamrażarki laboratoryjne, testery płodności i inne elektryczne urządzenia medyczne
 9. Przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne
 10. Automaty do wydawania: napojów, słodyczy oraz bankomaty.

 

Dlaczego nie wolno wyrzucać ich do śmietnika?

Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 29 lipca 2005 (ustawa o ZSEE). Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych.

 

Jakie szkodliwe substancje zawarte są w elektrośmieciach?

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego przenikają do gleby. Powoduje to nie tylko zatruwanie środowiska naturalnego ale również jest zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach – jeśli trafi do zbiorników wodnych, a później przeniknie do mózgów ludzi i zwierząt powoduje zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.

Związki bromu stosowane są w komputerach - po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne.

Kadm zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza czynności nerek, powoduje chorobę  nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia powodując deformację szkieletu i zaburza funkcje rozrodcze

PCB, który pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące po dostaniu się do wód gruntowych przenika do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej ludzi i zwierząt i powoduje m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne, opóźnienia w rozwoju niemowląt

● R-12, czyli freon w klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 roku nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak jest spotykany w urządzeniach starszego typu.

● Azbest używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne, jest jednak przyczyną wielu chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej.

 

 

Każdy mieszkaniec może na bieżąco i bezpłatnie dostarczyć zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK, który znajduje się na ul. Leśnej 1 (Baza Techniczna PGKiM Sp. z o. o.) od poniedziałku do piątku w godzinach 1000-1700 oraz w sobotę w godzinach 800-1300.

 

Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych raz w roku mobilnych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba (wg ustalonego harmonogramu, dostępnego na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z. o. o. w Nowej Dębie oraz na stronie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakładce Środowisko. Harmonogram odbioru śmieci).

 

Odpady przyjmowane bezpłatnie w ramach zbiórki muszą być kompletne. Sprzęt zdemontowany, rozkręcany nie będzie odbierany.

 

Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo, obowiązujące w Polsce od 29 lipca 2005r. w tym zakresie (ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz. U. z 2015r., poz. 1688).