Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
29 Październik 2021 XLV/370/2021
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/369/2021
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Nowa Dęba na lata 2022–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/368/2021
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/367/2021
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/366/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/365/2021
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/364/2021
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/363/2021
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/362/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/361/2021
w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/360/2021
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba" (Zbigniew Chmielowiec)
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/359/2021
w sprawie utworzenia Świetlicy przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz nadania jej Statutu
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/358/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/357/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/356/2021
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II"
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/355/2021
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/354/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2021
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/353/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2021 XLII/352/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne"
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2021 XLII/351/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-27
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator