Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
29 Kwiecień 2019 VII/71/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 VII/70/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 VII/69/2019
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 VII/68/2019
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej biorącego udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 VII/67/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Rozalin)
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 VII/66/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (J. Pawła II)
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 VII/65/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 VII/64/2019
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Kwiecień 2019 VII/63/2019
w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 VI/62/2019
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 VI/61/2019
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 roku
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 VI/60/2019
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Nowodębskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 VI/59/2019
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 VI/58/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej na terenie Sołectwa Jadachy wraz z udzieleniem bonifikaty
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 VI/57/2019
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 VI/56/2019
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Więcej array-brown
27 Marzec 2019 VI/55/2019
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2019
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/54/2019
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/53/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/52/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (N.Dęba)
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator