Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
18 Październik 2018 LIV/526/2018
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/525/2018
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/524/2018
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/523/2018
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/522/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Sołectwa Chmielów
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/521/2018
w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/520/2018
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/519/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/518/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (reklama)
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/517/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/516/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu lub własność oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/515/2018
w sprawie aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Nowa Dęba i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w latach 2014 – 2018
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/514/2018
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/513/2018
w sprawie przyjęcia programu pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba na lata 2018 – 2020"
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/512/2018
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/511/2018
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/510/2018
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat...
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/509/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska asfaltowego w ZPO w Nowej Dębie na boisko wielofunkcyjne, rekreacyjne z nawierzchnia poliuretanową w miejscowości Nowa Dęba
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/508/2018
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadachach
Więcej array-brown
18 Październik 2018 LIV/507/2018
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator