Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
11 Lipiec 2018 LI/482/2018
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Nowej Dębie
Więcej array-brown
11 Lipiec 2018 LI/481/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych
Więcej array-brown
11 Lipiec 2018 LI/480/2018
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2023
Więcej array-brown
11 Lipiec 2018 LI/479/2018
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
11 Lipiec 2018 LI/478/2018
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (chodnik Rozalin)
Więcej array-brown
11 Lipiec 2018 LI/477/2018
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (deptak Chmielów)
Więcej array-brown
11 Lipiec 2018 LI/476/2018
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (chodnik Alfredówka)
Więcej array-brown
11 Lipiec 2018 LI/475/2018
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/474/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/473/2018
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/472/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/471/2018
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/470/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/469/2018
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/468/2018
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/467/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/466/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego z powierzchnią poliuretanową w miejscowości Tarnowska Wola"
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/465/2018
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/464/2018
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 L/463/2018
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do realizacji Programu „Mieszkanie plus”
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator