Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
27 Listopad 2019 XVII/147/2019
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/146/2019
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/145/2019
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/144/2019
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz nieczystości ciekłych
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/143/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z opłaty
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/142/2019
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/141/2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/140/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie zagospodarowania odpadów
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/139/2019
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/138/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2020 roku
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/137/2019
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2020 roku
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/136/2019
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/135/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/134/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/133/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (ul. Krasickiego)
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/132/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (reklama)
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/131/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (garaże)
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/130/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/129/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 XVII/128/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator