Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Statut

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  z dnia 2 listopada 2018 r. poz. 4567

 

 

UCHWAŁA NR LIV/524/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba
 
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78 poz. 4831)), art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 9942)) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala, co następuje:
 
STATUT GMINY NOWA DĘBA
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Statut określa:
1) ustrój Gminy Nowa Dęba;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej w Nowej Dębie;
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Nowej Dębie i jej komisji;
4) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej;
5) zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
6) zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie;
7) zasady dostępu do dokumentów oraz korzystania z nich.
 
(pełen tekst uchwały)
 
Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 13 maja 2019 r. poz. 2759
 
Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 16 września 2019 r. poz. 4461
 
Uchwała Nr XXII/212/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2020 r. poz. 2574
 
Uchwała Nr XXIX/257/2020 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 3 grudnia 2020 r. poz. 4637
 
Uchwała Nr LVIII/486/2022 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 20 września 2022 r. poz. 3401
Data publikacji: 2018-11-06
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji: 2018-11-27
Osoba modyfikująca: Administrator