Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Regulamin organizacyjny UMiG

Zarządzenie Nr 759/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 759/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 24 lutego 2022 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 13721) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:
§ 1. Nadaje się Urzędowi Miasta i Gminy Nowa Dęba Regulamin Organizacyjny określający organizację i zasady funkcjonowania, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 192/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
2) Zarządzenie Nr 210/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
3) Zarządzenie Nr 253/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
4) Zarządzenie Nr 297/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
5) Zarządzenie Nr 439/2020 z dnia 5 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się sekretarzowi gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 r.
Burmistrz

(-) Wiesław Ordon

 

 

Data publikacji: 2012-11-23
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2024-07-01
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil