Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Regulamin organizacyjny UMiG

ZARZĄDZENIE NR 236/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 25 lutego 2016 r.
 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 15151)) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:
§ 1. Nadaje się Urzędowi Miasta i Gminy Nowa Dęba Regulamin Organizacyjny określający organizację i zasady funkcjonowania, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
2) Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
3) Zarządzenie Nr 120/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
4) Zarządzenie Nr 341/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
5) Zarządzenie Nr 435/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
6) Zarządzenie Nr 472/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
7) Zarządzenie Nr 520/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
8) Zarządzenie Nr 597/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
9) Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
10) Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r.
Burmistrz

(-) Wiesław Ordon

 

 

Data publikacji: 2012-11-23
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2018-11-23
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil