Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
27 Październik 2022 Uchwała Nr LXI/519/2022
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2022 Uchwała Nr LIX/496/2022
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia granic obwodów
Więcej array-brown
31 Sierpień 2022 Uchwała Nr LVIII/486/2022
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
31 Sierpień 2022 Uchwała Nr LVIII/485/2022
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, .......
Więcej array-brown
26 Lipiec 2022 Uchwała Nr LVII/479/2022
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 Uchwała Nr LVI/471/2022
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze stanowiących własność Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
31 Maj 2022 Uchwała Nr LV/450/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
31 Maj 2022 Uchwała Nr LV/449/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
31 Maj 2022 Uchwała Nr LV/448/2022
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowa Dęba lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy .......
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/442/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/440/2022
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/439/2022
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/434/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/433/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 Uchwała Nr LI/423/2022
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2022 roku
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 Uchwała Nr LI/417/2022
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Luty 2022 Uchwała Nr L/413/2022
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
Więcej array-brown
28 Luty 2022 Uchwała Nr L/410/2022
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II"
Więcej array-brown
28 Luty 2022 Uchwała Nr L/409/2022
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 Uchwała Nr XLVII/397/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny "bon żłobkowy"
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil