Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
02 Luty 2024 Uchwała Nr LXXXIII/674/2024
uchylająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
27 Grudzień 2023 Uchwała Nr LXXX/662/2023
w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkownie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Więcej array-brown
27 Grudzień 2023 Uchwała Nr LXXX/657/2023
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
29 Listopad 2023 Uchwała Nr LXXVIII/642/2023
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
Więcej array-brown
29 Listopad 2023 Uchwała Nr LXXVIII/641/2023
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Więcej array-brown
29 Listopad 2023 Uchwała Nr LXXVIII/640/2023
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
31 Październik 2023 Uchwała Nr LXXVII/630/2023
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok
Więcej array-brown
31 Październik 2023 Uchwała Nr LXXVII/629/2023
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2024 roku
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2023 Uchwała Nr LXXV/620/2023
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2023 Uchwała Nr LXXV/618/2023
w sprawie ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej array-brown
04 Sierpień 2023 Uchwała Nr LXXIII/608/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz trybu kontroli ich pobrania i wykorzystania
Więcej array-brown
27 Lipiec 2023 Uchwała Nr LXXII/604/2023
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Lipiec 2023 Uchwała Nr LXXII/603/2023
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia granic obwodów
Więcej array-brown
27 Lipiec 2023 Uchwała Nr LXXII/602/2023
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz trybu kontroli ich pobrania i wykorzystania
Więcej array-brown
27 Lipiec 2023 Uchwała Nr LXXII/601/2023
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach RPOZ
Więcej array-brown
31 Maj 2023 Uchwała Nr LXX/585/2023
w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul. J. Korczaka i ul. ks. H. Łagockiego
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2023 Uchwała Nr LXIX/584/2023
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 Uchwała Nr LXVIII/575/2023
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 Uchwała Nr LXVIII/573/2023
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2023 roku
Więcej array-brown
09 Luty 2023 Uchwała Nr LXVI/561/2023
zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil