Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
27 Luty 2019 Uchwała Nr V/54/2019
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza
Więcej array-brown
27 Luty 2019 Uchwała Nr V/53/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Więcej array-brown
27 Luty 2019 Uchwała Nr V/43/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba i nadania jej statutu
Więcej array-brown
27 Luty 2019 Uchwała Nr V/41/2019
w sprawie zmian statutów sołectw i osiedli
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 Uchwała Nr IV/39/2019
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 Uchwała Nr IV/38/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 Uchwała Nr III/15/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 Uchwała Nr III/14/2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 Uchwała Nr III/13/2018
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Więcej array-brown
29 Listopad 2018 Uchwała Nr II/10/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/526/2018
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/525/2018
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/524/2018
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/523/2018
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/522/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Sołectwa Chmielów
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/510/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat....
Więcej array-brown
12 Wrzesień 2018 Uchwała Nr LIII/504/2018
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
11 Lipiec 2018 Uchwała Nr LI/481/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 Uchwała Nr L/473/2018
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 Uchwała Nr L/472/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil