Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
16 Grudzień 2022 Uchwała Nr LXIII/534/2022
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2023 roku
Więcej array-brown
16 Grudzień 2022 Uchwała Nr LXIII/533/2022
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2023 roku
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 Uchwała Nr LXII/532/2022
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 Uchwała Nr LXII/531/2022
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 Uchwała Nr LXII/530/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 Uchwała Nr LXII/529/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe .....
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 Uchwała Nr LXII/522/2022
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej
Więcej array-brown
27 Październik 2022 Uchwała Nr LXI/519/2022
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2022 Uchwała Nr LIX/496/2022
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia granic obwodów
Więcej array-brown
31 Sierpień 2022 Uchwała Nr LVIII/486/2022
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
31 Sierpień 2022 Uchwała Nr LVIII/485/2022
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, .......
Więcej array-brown
26 Lipiec 2022 Uchwała Nr LVII/479/2022
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 Uchwała Nr LVI/471/2022
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze stanowiących własność Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
31 Maj 2022 Uchwała Nr LV/450/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
31 Maj 2022 Uchwała Nr LV/449/2022
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
31 Maj 2022 Uchwała Nr LV/448/2022
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Nowa Dęba lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy .......
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/442/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/440/2022
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/439/2022
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/434/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil