Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
23 Luty 2017 Uchwała Nr XXX/283/2017
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Dęba, przyznanie tym kryteriom liczby punków ...
Więcej array-brown
23 Luty 2017 Uchwała Nr XXX/282/2017
sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Więcej array-brown
23 Luty 2017 Uchwała Nr XXX/281/2017
w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ....
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 Uchwała Nr XXVIII/263/2016
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Więcej array-brown
28 Grudzień 2016 Uchwała Nr XXVIII/262/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
Więcej array-brown
19 Październik 2016 Uchwała Nr XXVI/239/2016
w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2016 Uchwała Nr XXV/227/2016
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za pomocą karty płatniczej
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2016 Uchwała Nr XXV/226/2016
w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2016 Uchwała Nr XXV/225/2016
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2016 Uchwała Nr XXV/224/2016
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2017 roku
Więcej array-brown
12 Wrzesień 2016 Uchwała Nr XXIV/221/2016
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
Więcej array-brown
30 Sierpień 2016 Uchwała Nr XXIII/217/2016
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania
Więcej array-brown
08 Lipiec 2016 Uchwała Nr XXII/214/2016
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2016 Uchwała Nr XXI/209/2016
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2016 Uchwała Nr XXI/208/2016
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2016 Uchwała Nr XXI/207/2016
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2016 Uchwała Nr XXI/206/2016
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2016 Uchwała Nr XXI/205/2016
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2016 Uchwała Nr XIX/184/2016
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/409/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Więcej array-brown
31 Marzec 2016 Uchwała Nr XVIII/175/2016
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2016 roku
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil