Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
19 Grudzień 2018 Uchwała Nr III/14/2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 Uchwała Nr III/13/2018
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Więcej array-brown
29 Listopad 2018 Uchwała Nr II/10/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/526/2018
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/525/2018
w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/524/2018
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/523/2018
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/522/2018
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Sołectwa Chmielów
Więcej array-brown
18 Październik 2018 Uchwała Nr LIV/510/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat....
Więcej array-brown
12 Wrzesień 2018 Uchwała Nr LIII/504/2018
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
11 Lipiec 2018 Uchwała Nr LI/481/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 Uchwała Nr L/473/2018
w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 Uchwała Nr L/472/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 Uchwała Nr L/471/2018
w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 Uchwała Nr L/469/2018
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
27 Czerwiec 2018 Uchwała Nr L/465/2018
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 Uchwała Nr XLVI/440/2018
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2018 roku
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 Uchwała Nr XLVII/435/2018
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Nowa Dęba przedszkolach .....
Więcej array-brown
28 Luty 2018 Uchwała Nr XLV/426/2018
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
31 Styczeń 2018 Uchwała Nr XLIV/422/2018
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil