Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych

Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie jest jednostką budżetową gminy Nowa Dęba i prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem oświaty w zakresie zadań własnych gminy.


Zajmuje się w szczególności:

    - sprawami merytorycznymi dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych:
    - przygotowywanie uchwał i zarządzeń wynikających z obowiązku organu prowadzącego na podstawie ustawy o Systemie Oświaty i ustawy Karta Nauczyciela;
    - sprawy związane z zakładaniem, utrzymaniem bądź likwidacją placówek oświatowych;
    - organizacją dowozu uczniów do szkół;
    - sprawami związanymi z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów (przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów na dyrektorów);
    - prowadzenie dokumentacji osobowej dyrektorów szkół;
    - pomoc w przygotowywaniu arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
Obsługą finansowo-księgową szkół:
    - plany finansowe – zbiorcze;
    - sprawozdania i bilanse;
    - archiwizacja dokumentów;
    - księgowość i płace placówek oświatowych.

 

Kontakt:


 

Dyrektor – Renata Bal                            601 510 106
Główny Księgowy – Barbara Jamrozik-Kopeć   15 846 22 56

 

ul. Rzeszowska 3

39 - 460 Nowa Dęba

e-mail: