Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Kierownictwo urzędu

 

 

 

  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
_________________________

WIESŁAW ORDON
telefon: +48 15 846 24 21
e-mail:

 

 

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzenia nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz. 

Przyjmuje interesantów we wtorki w godz. od 8.00 do 16.00. Nie obowiązują zapisy. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, osoby starsze, matki z dziećmi, mogą być przyjmowane na parterze Urzędu w Biurze Obsługi Klienta. Przy głównym wejściu do Urzędu znajduje się dzwonek, z którego można skorzystać, aby zgłosić potrzebę kontaktu w burmistrzem. Taką potrzebę można zgłosić również bezpośrednio pracownikom Biura Obsługi Klienta.
 

Zakres obowiązków

 

 

 

 

 

 

 

  

SEKRETARZ GMINY

_________________________
ELŻBIETA GIL
telefon: +48 15 846 26 71, w. 202
e-mail:
 
 

    Nadzoruje przestrzeganie zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez mieszkańców i instytucje w Urzędzie, rozpatrywanie odwołań od wydanych decyzji administracyjnych, skarg i wniosków mieszkańców i instytucji, koordynuje działalność referatów, organizuje ich współpracę oraz rozstrzyga spory pomiędzy nimi, przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawcy, poświadcza własnoręczność podpisu, organizuje kontrole referatów i jednostek organizacyjnych, współpracuje ze spółkami prawa handlowego, w których gmina posiada akcje lub udziały. Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie kierowania Urzędem w razie nieobecności Burmistrza i jego Zastępcy lub niemożności wykonywania przez nich funkcji.

 

 

 

 

   

 

SKARBNIK GMINY

_________________________

MAGDALENA SKURA
telefon: +48 15 846 26 71, w. 213

e-mail: 

  

 

 

Zapewnia realizację polityki finansowej gminy. Nadzoruje prace związane z opracowaniem projektu budżetu i jego realizacją. Kontrasygnuje czynności prawne skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych. Kontroluje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych. Jest kierownikiem Referatu Finansowego. 
 

 

Data publikacji: 2012-12-12
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-06
Osoba modyfikująca: Zygmunt Żołądź