Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zakres obowiązków burmistrza

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym Gminy. Wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego jest kierownikiem. W drodze zarządzania nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określający organizację i zasady jego funkcjonowania. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu gminy,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
7) sprawy z zakresu gospodarki lokalowej, komunalnej, ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki łowieckiej i leśnej, działalności gospodarczej,
8) zadania w zakresie stanu cywilnego,
9) sprawy wojskowe, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej,
10) inwestycje i remonty,
11) sprawy ładu i porządku publicznego,
12) zadania z zakresu informacji niejawnych.

Do wyłącznej własności Burmistrza należy:
1. w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców:
   1) opracowanie planu operacyjnego przed powodzią, ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
   2) zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
   3) w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa.
2. w zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:
   1) zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
   2) emitowanie papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę,
   3) dokonywanie wydatków budżetowych, 
   4) dysponowanie rezerwami budżetowymi,
   5) udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

Burmistrzowi podlegają bezpośrednio: Straż Miejska, Samorządowy Ośrodek Kultury, Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych.