Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacja publiczna

Informacja publiczna

Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn.) informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych.

 

 

ŹRÓDŁA  PRAWA  DOSTĘPU  DO  INFORMACJI  PUBLICZNEJ

 

1. Art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68);

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r.  w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 94);

4. Rozdział 8 Statutu Gminy Nowa Dęba uchwalonego Uchwałą Nr XX/177/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba (zm. Uchwałą Nr XXV/229/2012 z dnia 29 października 2012 r.);

5. Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 8 stycznia 2015 r. w procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

DOSTĘP  DO  INFORMACJI  PUBLICZNEJ

 

Informacja publiczna udostępniana jest:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

- poprzez wyłożenie lub wywieszenie

- na wniosek.

 

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, informację udostępnia się na pisemny wniosek (art. 10 ust. 2 ustawy).

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni się informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

WYŁĄCZENIE  JAWNOŚCI  INFORMACJI  PUBLICZNEJ  W  BIULETYNIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy: "W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności".

 

PONOWNE  WYKORZYSTYWANIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ

 

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

Dla informacji publicznych udostępnianych w BIP UMiG Nowa Dęba, jeśli dla dalej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki wykorzystujący informację publiczną jest obowiązany do:

- poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści: "Żródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba",

- wskazania daty pozyskania informacji publicznej,

- poinformowania o czasie wytworzenia danej informacji publicznej,

- zachowania pierwotnej formy uzyskanej informacji przy jej przetwarzaniu,

- informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek, Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

 

Zgodnie z art. 23c ustawy, udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatnym, chyba że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy.

 

Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystywania informacji publicznej w takim zakresie, w  jakim uprawnienie to przysługiwało Gminie Nowa Dęba pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

 

Gmina Nowa Dęba nie ponosi odpowiedzialności za:

 

- wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Nowa Dęba,

- ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,

- rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

 

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie zasad procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Data publikacji: 2013-11-14
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data modyfikacji: 2015-01-19
Osoba modyfikująca: Barbara Sudoł