Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Informacja publiczna

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 

- żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;

- Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba nie dysponuje żądaną informacją;

- istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

 

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 

- przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba;

- złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta;

- przesłać na numer fax: +48 15 846 51 37;

- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@nowadeba.pl;

- przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza

 

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłtę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Tryb odwoławczy:  

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu.

 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

 

Sugerowny wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

 

 

Data publikacji: 2013-11-14
Osoba udostępniająca na stronie: Barbara Sudoł
Data modyfikacji: 2022-05-25
Osoba modyfikująca: Barbara Sudoł